บริการ

บริการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์

บริการนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารร่วมกับผู้ประกอบการ
บริการด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมกับผู้ประกอบการ
ให้คำปรึกษา และการบริการอื่นๆ ด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร (one stop service)

การวิจัยและพัฒนาอาหารที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ

ดำเนินโครงการเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม อาทิเช่น โครงการที่ได้รับ
การสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ และโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่าง
ศูนย์นวัศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์กับผู้ประกอบการ

การวิจัยและพัฒนาธุรกิจร่วมกับภาคอุตสาหกรรม

สนับสนุนข้อมูลงานวิจัยที่พร้อมนำไปต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์
จัดสัมมนาเพื่อส่งเสริมงานด้านนวัตกรรมอาหารของภาคอุตสาหกรรม
กระตุ้นให้เกิดงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่ตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

บริการทดสอบ บริการตรวจสอบ และบริการห้องปฏิบัติการ

บริการผลิต ทดสอบ วิเคราะห์และออกแบบผลิตภัณฑ์
จัดอบรมหลักสูตรเฉพาะที่เกี่ยวข้องด้านอาหารและบรรจุภัณฑ์

ข่าวสาร/กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์/สมัครงาน

วิดีโอ